Saturday, August 28, 2021

Taru Eloranta ja Finnishteacher.fi

Tänään minulla on kirjoittajavieraana Taru Eloranta. 
Taru kirjoittaa tässä ensin suomeksi ja sitten englanniksi. 

Kuka olet? 


Minä olen Opettaja Taru. 
Olen suomalainen suomen kielen opettaja.
Aloitin suomen kielen opettamisen vuonna 1998. 
Ensimmäisellä kurssillani minä olin koko ryhmän nuorin! 

Olen opettanut suomea Suomessa ja myös Latviassa. 
Asuin Latviassa 8 vuotta. 
Silloin opin paljon siitä, millaista on olla maahanmuuttaja. 
Olin töissä Latviassa ja opiskelin latvian kieltä. 
Nyt minä puhun latviaa hyvin. 
Minä puhun hyvin myös englantia. Ja suomea! 
Minä puhun vähän ranskaa.
Minä olen opiskellut myös ruotsia, saksaa ja vähän japania. 

Kenelle opetat suomea? 


Opetan suomea aikuisille. 
Minulla on monta työpaikkaa. 
Opetan monella eri kurssilla. 
Opetan yksityisoppilaita, mutta tykkään tosi paljon opettaa ryhmiä. 
Ryhmässä voi harjoitella puhumista ja voi saada uusia ystäviä. 
Minä viihdyn ryhmässä.

Ajattelen, että suomen kieli kuuluu kaikille. 
Minulle on tärkeää, että opiskelijan ei tarvitse olla rikas. 
Ryhmässä maksu on halvempi. 

Miten opetat suomea? 


Tunneillani opiskelijat puhuvat paljon ja minä puhun vähän. 
Olen hyvä kertomaan asiat selvästi. 
Opiskelijat puhuvat paljon suomea. 
Ihmisillä on kieliä, että voimme kommunikoida. 
Siksi minusta on tärkeää, 
että oppitunneilla on paljon vuorovaikutusta. 
Kielioppi on tärkeä,
mutta keskusteleminen on tärkeämpää. 

Millaisia kursseja opetat? 


Minun idea on, että kurssit ovat tosi erilaisia. 
Esimerkiksi Tunne Helsinki -kurssilla
tutustutaan Helsinkiin ja opiskellaan suomea.
Olen silloin vähän kuin turistiopas. 
Moni minun suomalainen ystävä on sanonut, 
että he haluavat tulla tälle kurssille, 
koska he hekin haluavat tutustua Helsinkiin. 

Suomea lounaaksi on etäkurssi, 
jossa keskustellaan suomeksi. 
Minä opetan uusia sanoja ja autan, 
että kaikki opiskelijat varmasti puhuvat.
Minä kysyn ja kerron. 
Joskus opiskelijat keskustelevat 
ja minä vain kuuntelen. 
Se on mielenkiintoista. 
Voin myös neuvoa opiskelijoita. 
Tykkään, kun opiskelijat keskustelevat
ja kertovat ilman minun kysymystä.


Mitä seuraavaksi?


Haluan aloittaa sellaisen kurssin,
joka kokoontuu perjantai-iltaisin Helsingissä. 
Se olisi keskustelukurssi. 
Joskus juttelisimme aiheesta, 
joskus pelaisimme yhdessä esimerkiksi Monopolia, 
Aliasta tai Muuttuvaa Labyrinttiä. 
Nyt on korona, siksi sellainen kurssi ei voi alkaa vielä.

Etäkursseille minulla on monta ideaa,
esimerkiksi sellainen alkeiskurssi, 
että on tosi paljon laulamista. 
Ja myöhemmin tulee intensiivisiä viikonloppukursseja, 
esimerkiksi verbiviikonloppu ja kirjoituskurssi sähköpostilla. 

Kirjoituskurssi sähköpostilla tarkoittaa,
että minä neuvon etäopetuksessa Zoomissa, 
mutta sitten opiskelijat kirjoittavat minulle sähköposteja. 
Tykkään ihmisistä. 
Minusta on hauska tavata erilaisia ihmisiä. 
Tykkään myös suomen kielestä 
ja minusta on hauska auttaa ihmisiä oppimaan puhumaan suomeksi. 


Who are you?


I am Teacher Taru. I am a native Finnish language teacher. I started to teach Finnish on in 1998. In my first course I was the youngest in the whole class! I have taught Finnish in Finland and also in Latvia. I lived in Latvia for 8 years. I learned a lot about being an immigrant. I worked in Latvia and I studied Latvian language. Now I speak fluent Latvian. I also speak fluent English. And Finnish! I speak a little French. I have also studied Swedish, German and a little Japanese.


Who do you teach Finnish to?


I teach Finnish for adults. There are many schools where I work. I teach many different courses. I teach private students, but I like to teach groups very much. In a group one can practise talking and make new friends. I enjoy being in a group. I think that learning Finnish is a right for everybody. It is important to me that my students don't have to be rich. In a group the tuition fee is smaller.


How do you teach Finnish? 


In my lessons students talk a lot and I speak a little. I am good at explaining clearly. The students speak a lot in Finnish. People have languages, so that we can communicate. Therefore I find it important that in the lessons there is a lot of interaction. Grammar is important, but discussion is more important.


What kind of courses do you teach? 


My idea is that my courses are very different. For example on "Tunne Helsinki" -course, we find out about Helsinki and learn more Finnish. In this course I am a bit like a tourist guide. Many of my Finnish friends have said that they would like to join this course, because they want to get to know Helsinki, too. "Finnish for lunch" is a distant learning course, where we discuss in Finnish. I teach new vocabulary and I help to make sure that all students talk. I ask and I tell. Sometimes the students discuss and I only listen. It is very interesting. I can also advise the students. I like it when students discuss and tell without my questions. 


What next?


I want to start a course in which we get together in Helsinki on Friday nights. It would be a discussion course. Sometimes we would talk about a certain topic, sometimes we would play board games together, such as Monopoly, Alias or Changing Labyrinth. Because of Covid-19, the course can not begin yet. For online courses I have many ideas, for example a beginners' course where there's a lot of singing. And later there will be intensive weekend courses, for example "Verbs in a weekend" and a written language course by email. Written language course by email means that I give instructions live online in Zoom, but the students write emails to me. I like people. I think it's fun to meet different kinds of people. I also like Finnish and I think it's fun to help people learn to speak in Finnish.

Kiitos kirjoituksesta, Taru!

About the author of Random Finnish Lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

No comments: